Strona główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

przez Ewa Nowak
POLITYKA PRYWATNOŚCI (1 LAYER)

POLITYKA PRIVACY

DATA PROCESSOR Ewa Agata Nowak + informacja

CEL

– przeprowadzania niezbędnych procedur handlowych i administracyjnych z Użytkownikami sieci – wysyłania komunikatów reklamowych za pomocą poczty elektronicznej, faksu, wiadomości SMS, MMS, społeczności lokalnych lub innych środków elektronicznych lub fizycznych (jeżeli Użytkownik wyraził wcześniej zgodę), – odpowiadania na zapytania i/lub dostarczania informacji wymaganych przez Użytkownika; – świadczenia usług i/lub produktów zakontraktowanych lub subskrybowanych przez Użytkownika – zarządzania CV

+ informacja

LEGALNOŚĆ ODBIORCÓW

Zgoda poszkodowanego. – Wykonanie umowy. – Obowiązek prawny. – Uzasadniony interes administratora danych.

+ informacja

ODBIORCY TRANSFERÓW I PRZYDZIAŁÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane ustawowo. Przekazy międzynarodowe nie będą dokonywane bez uprzedniej zgody Użytkowników.

+ informacje

PRAWA

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych oraz inne prawa wskazane w informacjach dodatkowych.

+ informacja

STORAGE

Dane użytkownika będą przechowywane w ewidencji przetwarzania naszej własności, podczas gdy ich przechowywanie jest niezbędne do osiągnięcia celu, który przyświecał ich gromadzeniu, jak również w czasie trwania ewentualnych zobowiązań prawnych.

+ informacje

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na naszej stronie internetowej:: – Polityka prywatności: www.happy-barcelona.pl/politicadeprivacidad – Informacja prawna: www.happy-barcelona.pl/avisolegal – Polityka dotycząca plików cookie: www.happy-barcelona.pl/politicadecookies – Ogólne warunki zawierania umów: www.happy-barcelona.pl/terminosycondiciones

POLITYKA PRYWATNOŚCI (2 LAYER)

Przetwarzający dane

Nazwa firmy: Ewa Agata Nowak (również dostawca)

CIF:  X8435576G

Adres pocztowy: castillejos 368,2-1, 08025 Barcelona, (Barcelona)

E-mail: [email protected]

Ewa Agata Nowak, jako Przetwarzająca dane dla strony internetowej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RGPD), ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD) i innych obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, Usługi Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSICE), informuje, że wdrożyliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa, o charakterze technicznym i organizacyjnym, w celu zagwarantowania i ochrony poufności, integralności i dostępności wszystkich wprowadzonych danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w następujących celach:

– Przeprowadzenie niezbędnych procedur handlowych i administracyjnych z użytkownikami sieci;

– Wysyłanie reklam handlowych pocztą elektroniczną, faksem, SMS-em, MMS-em, społecznością lokalną lub innymi środkami elektronicznymi lub fizycznymi, wymaga uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika na otrzymywanie tej formy komunikacji elektronicznej poprzez zapisanie się na NEWSLETTER;

– W celu realizacji usług i/lub produktów zakontraktowanych lub subskrybowanych przez Użytkownika.

– Wykorzystanie Państwa danych w celu skontaktowania się z Państwem, zarówno drogą elektroniczną, jak i nieelektroniczną, w celu uzyskania Państwa opinii na temat świadczonych usług oraz,

– Aby powiadomić Cię o zmianach, ważnych zmianach w polityce prywatności, informacjach prawnych lub polityce dotyczącej plików cookie.

– Przeprowadzona zostanie analiza profili i użyteczności.

– Dane klientów i/lub dostawców będą przetwarzane w ramach stosunku umownego, który łączy ich z osobą odpowiedzialną, zgodnie z obowiązkami administracyjnymi, podatkowymi, księgowymi i roboczymi, które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodę można odwołać w dowolnym momencie wysyłając pismo z tematem „UNSUBSCRIBE” na adres [email protected].

Zgodnie z LSSICE, Ewa Agata Nowak nie bierze udziału w praktykach SPAM, dlatego też nie wysyła komercyjnych wiadomości e-mail, które nie zostały wcześniej zamówione lub autoryzowane przez Użytkownika. W związku z tym, we wszystkich wiadomościach, które użytkownik otrzyma od dostawcy, użytkownik ma możliwość anulowania swojej wyraźnej zgody na otrzymywanie naszych wiadomości.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych w żadnym innym celu niż opisany powyżej, z wyjątkiem celów opisanych w zobowiązaniach prawnych lub wymogach sądowych.

LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na realizację opisanych powyżej celów, o którą w tym czasie zostanie poproszony poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zbieraniu danych.

Niepodanie wymaganych danych osobowych lub nieprzyjęcie niniejszej polityki ochrony danych osobowych oznacza, że nie ma możliwości zapisania się, zarejestrowania lub otrzymania informacji o produktach i usługach Dostawcy Usług.

W przypadkach, w których istnieje wcześniejszy stosunek umowny między stronami, zasadność rozwoju zobowiązań administracyjnych, podatkowych, księgowych i pracowniczych, które są niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem, będzie uprzednie istnienie stosunku handlowego ustanowionego między stronami.

CESJE LUB TRANSFERY ODBIORCÓW

Ewa Agata Nowak nie dokonuje żadnego transferu danych ani komunikacji, chyba że istnieje uzasadniona potrzeba zastosowania się do procedury prawnej, obowiązku prawnego lub przed uzyskaniem zgody Użytkownika.

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych użytkownika nie będzie dokonywane bez jego uprzedniej zgody, bez uszczerbku dla jakiegokolwiek konta stanowiącego dowód popełnienia przestępstwa przez użytkownika. Podane informacje będą dostępne tylko dla dostawcy w tym momencie.

Ewa Agata Nowak nie przekaże zebranych danych osobom trzecim, chyba że będzie istniała uzasadniona potrzeba zastosowania się do procedury prawnej, obowiązku prawnego lub uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika.

Informacje, które podajesz nam zarówno za pośrednictwem tej strony internetowej, jak i aplikacji, będą przechowywane na serwerach Ewy Agaty Nowak, zakontraktowanych z firmą ____________ (zwaną dalej ___) z CIF ______ i adresem podatkowym znajdującym się w _______. Przetwarzanie danych tego podmiotu reguluje umowa dotycząca przetwarzania danych pomiędzy dostawcą a tą firmą. W żadnym wypadku usługi przetwarzania danych, które wiążą się z przetwarzaniem danych przez osoby trzecie, nie mogą być podzlecane bez naszej uprzedniej zgody.

KOMUNIKATY

Każda wysłana wiadomość zostanie włączona do systemów informatycznych Ewy Agaty Nowak. Akceptując niniejsze warunki, zasady i zasady, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na wykonywanie przez Ewę Agatę Nowak następujących czynności i/lub działań, chyba że Użytkownik wskaże inaczej:

– Wysyłanie informacji handlowych i/lub promocyjnych za pomocą dowolnych środków umożliwiających informowanie Użytkowników o działaniach, usługach, promocjach, reklamach, nowościach, ofertach i innych informacjach o usługach i produktach związanych z tą działalnością.

– W przypadku, gdy Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez subskrypcję NEWSLETTER, wysyłanie takich informacji drogą elektroniczną, informujących Użytkowników o działaniach, usługach, promocjach, reklamach, nowościach, ofertach i innych informacjach o usługach i produktach Ewy Agaty Nowak, w takim samym lub podobnym zakresie, w jakim było to pierwotnie celem umowy lub zainteresowania Użytkownika.

– Przechowywanie danych osobowych w okresach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Jako zainteresowany Użytkownik, możesz wystąpić z wnioskiem o skorzystanie z następujących praw przed Ewą Agatą Nowak, przesyłając list na adres pocztowy znajdujący się na nagłówku listu lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected], podając go jako Temat: „Ochrona danych – PRAWA ZAMIESZKANYCH INDYWIDUALNYCH” oraz załączenie kserokopii Państwa Krajowego Dokumentu Tożsamości (DNI) lub innego analogicznego dokumentu, zgodnie z przepisami prawa.

Prawa:

– Prawa dostępu: umożliwia zainteresowanej stronie potwierdzenie i uzyskanie informacji o danych osobowych przekazanych do przetwarzania.

– Prawo do sprostowania lub usunięcia danych: umożliwia skorygowanie błędów i modyfikację danych, które okażą się niedokładne lub niekompletne.

– Prawo do anulowania: umożliwia usunięcie danych, które okażą się niewystarczające lub nadmierne.

– Prawo do sprzeciwu: prawo zainteresowanej strony do nieprzetwarzania lub zaprzestania przetwarzania jej danych osobowych.

– Ograniczenie przetwarzania danych osobowych: obejmuje znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

– Przenoszenie danych: ułatwienie przetwarzania danych osobowych przez osobę zainteresowaną, tak aby mogła ona przekazać je bez przeszkód innej osobie odpowiedzialnej.

– Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom indywidualnym (w tym opracowaniu profili): prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które wywołuje skutki lub znacząco wpływa na użytkownika.

Jako Użytkownik masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność procesu przeprowadzonego przed wycofaniem zgody.

Masz również prawo do złożenia wniosku do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że Twoje prawa mogły zostać naruszone w związku z ochroną Twoich danych osobowych (agpd.es).

PRZECHOWYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania stosunków handlowych z nami lub do czasu skorzystania przez Państwa z prawa do odwołania lub sprzeciwu, lub ograniczenia przetwarzania. Jednakże niektóre dane osobowe i dane o ruchu drogowym przechowujemy maksymalnie przez okres 2 lat w przypadku, gdy będzie to wymagane przez sędziów i sądy lub w celu zainicjowania wewnętrznych działań wynikających z niewłaściwego korzystania z witryny internetowej.

Nie będzie on podlegał decyzjom opartym na automatycznym przetwarzaniu, które ma wpływ na Twoje dane.

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:

Dane zbierane przez stronę odpowiedzialną są następujące:

– Te, które Użytkownicy świadczą poprzez różne usługi oferowane na stronie internetowej.

– Formularze zawarte w różnych formularzach udostępnionych na stronie internetowej

– Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie w celu poprawy jakości przeglądania, zgodnie z zasadami dotyczącymi plików cookie.

Odmowa podania obowiązkowych danych spowoduje, że minister nie będzie mógł odpowiedzieć na konkretny wniosek. Oświadczasz, że informacje i dane, które nam podajesz, są dokładne, aktualne i prawdziwe. Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o takich zmianach w przypadku modyfikacji, tak aby informacje będące w trakcie procesu były zawsze aktualne i nie zawierały błędów.

W przypadku zamówienia usługi/zakupu produktu za pośrednictwem naszej strony internetowej [LSSI_Web] poprosimy Państwa o podanie nam informacji na Państwa temat, w tym imienia i nazwiska, danych kontaktowych oraz informacji o karcie kredytowej lub debetowej.

Poprzez niniejszą Politykę Prywatności informujemy, że zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej są własnością Ewy Agaty Nowak, w tym zdjęć nieletnich, z których, w celu ich uzyskania, uprzednią zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych uzyskano poprzez podpisanie formularzy sporządzonych w tym celu przez ośrodki, w których sprawy dotyczące nieletnich są regulowane. Jednakże, rodzice, opiekunowie lub przedstawiciele nieletnich, jako posiadacze tych praw i zawsze na podstawie wcześniejszych wymogów formalnych na piśmie, mogą wskazać odmowę wykorzystania wizerunku nieletniego; w takim przypadku obraz zostanie wyświetlony w formie piksela.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Informujemy, że Ewa Agata Nowak może być obecna na portalach społecznościowych. Przetwarzanie danych dotyczących osób, które stają się naśladowcami w serwisach społecznościowych (i/lub przeprowadzają wszelkie działania związane z łączami lub połączeniami za pośrednictwem serwisów społecznościowych) oficjalnych stron Ewy Agaty Nowak będzie regulowane przez niniejszą sekcję, jak również przez te warunki użytkowania, politykę prywatności i przepisy dotyczące dostępu, które należą do serwisów społecznościowych, które są właściwe w każdym przypadku i wcześniej zaakceptowane przez Użytkownika.

Ewa Agata Nowak będzie przetwarzać Twoje dane w celu prawidłowego zarządzania Twoją obecnością na portalach społecznościowych, informowania Cię o działaniach, produktach lub usługach dostawcy, jak również w każdym innym celu, na który zezwalają przepisy portali społecznościowych.

Publikacja następujących treści jest zabroniona:

– Są one przypuszczalnie niezgodne z prawem przez przepisy krajowe, wspólnotowe lub międzynarodowe lub prowadzą działania, które są przypuszczalnie niezgodne z prawem lub naruszają zasady dobrej wiary.

– Zagrażają one podstawowym prawom ludzi, nie są uprzejme w sieci, denerwują lub mogą generować negatywne opinie dla naszych Użytkowników lub osób trzecich i ogólnie niezależnie od treści, które Ewa Agata Nowak uzna za niewłaściwe.

– Ogólnie rzecz biorąc, jest to sprzeczne z zasadami legalności, uczciwości, odpowiedzialności, ochrony godności ludzkiej, ochrony nieletnich, ochrony porządku publicznego, ochrony prywatności, ochrony konsumentów oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Podobnie, Ewa Agata Nowak zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego powiadomienia ze strony internetowej lub korporacyjnego portalu społecznościowego, treści uznanych za nieodpowiednie.

Komunikacja przesyłana za pośrednictwem sieci społecznościowych zostanie włączona do pliku należącego do Ewy Agaty Nowak i może przesyłać użytkownikowi interesujące go informacje.

Możesz uzyskać dostęp do większej ilości informacji, jak również skonsultować się z firmami wchodzącymi w skład Ewy Agaty Nowak, poprzez następujący link: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

W każdym przypadku, jeśli wysyłają Państwo dane osobowe za pośrednictwem sieci społecznościowej, Ewa Agata Nowak będzie zwolniona z odpowiedzialności w związku ze środkami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do tej platformy, za poznanie których odpowiadają użytkownicy, poprzez sprawdzenie odpowiednich warunków właściwych dla danej sieci.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Podane informacje będą przetwarzane jako poufne. Dostawca usług zastosował wszystkie środki techniczne i organizacyjne oraz wszystkie poziomy ochrony niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych i uniknięcia ich zmiany, utraty, kradzieży, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, w zależności od stanu techniki i charakteru przechowywanych danych. Podobnie, gwarantuje się również, że przetwarzanie i rejestracja w plikach, programach, systemach lub sprzęcie, pomieszczeniach i ośrodkach spełniają wymogi i warunki integralności i bezpieczeństwa ustanowione w obowiązujących przepisach.

LANGUAGE

Językiem mającym zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności jest język hiszpański. Dlatego też, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności w którejkolwiek z wersji językowych, wersja hiszpańska będzie miała pierwszeństwo.

PRZEDMIOT ŻYCIA (Curriculum Vitae)

W przypadku, gdy Użytkownik składa swoje CV za pośrednictwem naszej strony internetowej, informujemy go, że podane informacje zostaną przetworzone w celu umożliwienia mu udziału w ewentualnych procesach selekcji, przeprowadzając analizę profilu kandydata w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowisko w Spółce (Dostawcy). Informujemy, że jest to jedyna oficjalna procedura akceptacji Twojego CV, dlatego też CV złożone w innej procedurze nie będą akceptowane. W przypadku jakichkolwiek zmian w podanych danych, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas na piśmie, w celu zapewnienia właściwej aktualizacji danych.

Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres jednego roku, po którym zostaną usunięte, gwarantując całkowite poszanowanie poufności zarówno podczas przetwarzania, jak i późniejszego niszczenia danych. W tym sensie, po upływie powyższego terminu i jeśli chcesz kontynuować uczestnictwo w procesach selekcji Spółki (Dostawcy), prosimy o ponowne złożenie swojego CV.

Dane te mogą być przetwarzane i/lub przekazywane spółkom członkowskim naszej grupy w czasie przechowywania ich programu nauczania i w tych samych celach, które zostały wcześniej zgłoszone.

SUBSKRYPCJA BLOGA

W przypadku, gdy Użytkownik zapisze się na bloga, informujemy, że podane informacje zostaną przetworzone w celu zarządzania subskrypcją bloga informacyjnego z aktualizacjami i że będą one przechowywane tak długo, jak długo będzie to leżało we wspólnym interesie do końca umowy. Jeżeli nie jest to już konieczne w tym celu, zostanie ono usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować pseudonimizację danych lub ich całkowite zniszczenie. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że w ramach zobowiązań prawnych.

UDZIAŁ W FORUM

W przypadku, gdy Użytkownik chce uczestniczyć w forach internetowych, informujemy go, że wszelkie podane dane będą przetwarzane w celu uregulowania jego udziału w nich. Jakakolwiek rejestracja lub przekazanie danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika tego forum oznacza jednoznaczną znajomość i akceptację Informacji prawnej i Polityki Prywatności zamieszczonych na stronie internetowej. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje wspólny interes w utrzymaniu zakończenia umowy i kiedy nie będzie to już konieczne do tego celu, zostaną one usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania pseudonimizacji danych lub całkowitego zniszczenia danych. Publikacje będą publicznie dostępne dla użytkowników forum internetowego.

PUBLIKACJA PAŃSTWA ZEZNAŃ

W przypadku, gdy Użytkownik chce opublikować swoje referencje w Internecie, informujemy, że podane informacje zostaną przetworzone w celu uwzględnienia proponowanych sugestii, doświadczeń lub opinii na temat

produkty i/lub usługi, które mają być publikowane na stronie internetowej i w ten sposób być w stanie pomóc innym Użytkownikom. Dane będą przechowywane tak długo, jak długo istnieje wspólny interes w utrzymaniu zakończenia umowy i kiedy nie będzie to już konieczne do tego celu, zostaną one usunięte przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania pseudonimizacji danych lub całkowitego zniszczenia danych. Referencje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Jedynymi danymi osobowymi, które zostaną opublikowane na temat zeznań, będą nazwiska.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Ewa Agata Nowak zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawa lub postanowień orzecznictwa (orzecznictwo).

LEGISLACJA

Dla wszystkich celów, relacje między Ewa Agata Nowak i Użytkowników jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji, do której strony wyraźnie przedkładają, będąc właściwym do rozwiązywania wszelkich konfliktów wynikających lub związanych z ich wykorzystaniem przez sądy i trybunały w Barcelonie.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuj Czytaj więcej